Bezoekersvoorwaarden


ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING

De in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Stichting RAI Reinigingsdemodagen RDD (‘de Stichting’).
Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met de Stichting of een andere organisator van een Evenement sluit ter zake van het bijwonen van een door de Stichting dan wel door een derde op de Beurs van de Stichting te organiseren Evenement, hieronder begrepen de natuurlijke of rechtspersoon die enig Evenement op de Beurs van de Stichting bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de Stichting of een derde heeft gesloten.
Derden: de natuurlijke of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken zijn bij een evenement in de Beurs van de Stichting.
Beurs: de locatie(s) alwaar de Stichting het evenement/evenementen organiseert zoals (vergader- en congres)zalen / theaterruimtes, (tentoonstellings-)hallen, lounges en/of de foyers, alsmede de daarbij behorende ruimten als entrees, gangen, trappen, cafés en/of restaurants, parkeergarages en (buiten)terreinen.
Evenement: ieder(e) Beurs, congres, tentoonstelling, theaterproductie of ander evenement van de Stichting.
De Stichting: de Stichting RAI Reinigingsdemodagen RDD gevestigd te (1078 GZ) Amsterdam aan het Europaplein 6 (handelsregister nr. 34349975).

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting/Derden en de Bezoekers van de Beurs. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle bezoekers van de Beurs, uit welken hoofde ook.

2.2 De Stichting zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek in de Beurs naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. De Stichting zal tevens trachten de Evenementen in de Beurs ongestoord te laten plaatsvinden. De Stichting verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van de Stichting. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt de Stichting hiervoor haar verontschuldigingen aan.  

ARTIKEL 3 – KAARTVERKOOP/AANBIEDINGEN/PRIJZEN

3.1 Alle door de Stichting, dan wel door Derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven in relatie tot de Evenementen zijn vrijblijvend. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Stichting en/of Derden en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Derden, daaronder begrepen de zogeheten voorverkoopadressen.

3.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting/Derden te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij (hernieuwde) binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Beurs.

3.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door de Stichting van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval afdracht van de toegangsprijs door de Derden aan de Stichting om redenen aan de zijde van Derden niet plaatsvindt, en of (iii) het Evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan de Stichting verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie door de Stichting van de toegangsprijs plaats.

3.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van de Stichting/Derden, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van de Stichting/Derden of van andere erkende (voor)verkoopadressen. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Derden en andere derden verkocht worden. Alleen de bij de door de Stichting/Derden erkende verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

ARTIKEL 4 – VERBLIJF IN DE BEURS

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in de Beurs dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels c.q. algemene regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van de Stichting/Derden gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van de Stichting/Derden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot de Beurs worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. aan derden in de Beurs goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. (huis)dieren de Beurs in te brengen;
 3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de Beurs mee te brengen, tenzij in de voor het Evenement betreffende deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt voor het bepaalde in sub b (hierboven) of dit lid c, dan wel anderszins uitdrukkelijk door de Stichting schriftelijk toestemming is verleend;
 4. naar het oordeel van een functionaris van de Beurs gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de Beurs in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door de Stichting.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van de Stichting doorzoeking verlangen van door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Beurs worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.

4.4 In bijzondere gevallen kan de organisator van een Evenement bepalen dat het de Bezoeker niet is toegestaan foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de Beurs te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting/Derden zijn in dat geval bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Beurs in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Beurs worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.

De Bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto’s kunnen nemen in de Beurs.

4.3 De Stichting behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Het verblijf van de Bezoeker gedurende de Beurs is voor eigen rekening en risico.

5.2 De Stichting is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting en/of haar functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Stichting verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van de Stichting wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van Derden/derden, waaronder begrepen door de Stichting/Derden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de Beurs en de door andere derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Stichting/Derden gegeven instructies en van het niet naleven van de regels van de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels c.q. algemene regels van fatsoen;
 3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.

5.3 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Stichting/Derden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Stichting/Derden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Stichting/Derden in de Beurs, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

ARTIKEL 6 – RECLAME / KLACHTEN

6.1 Klachten over het bezoek van de Beurs c.q. de uitvoering van de overeenkomst tussen de Stichting en de Bezoeker dienen de directie van de Stichting bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen twee (2) maanden, nadat het bezoek c.q. de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door de Stichting niet meer in behandeling genomen.

6.2 Reclame is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Stichting/Derden te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Stichting:

 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal de Stichting het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Beurs, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de Beurs, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud;
 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van de Beurs;
 8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging in de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel;
 10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud, dan wel de keuze van Derden die voorziening al dan niet aan te bieden;
 11. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

ARTIKEL 7 – PARKEREN

7.1 Parkeren op of in de Beurs is uitsluitend toegestaan in resp. op de daarvoor opengestelde garages en buitenterreinen, en tijdens de aangegeven openingsuren.

7.2 Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens (en/of caravans) in de garages en op de buitenterreinen te parkeren.

7.3 De geparkeerde of te parkeren voertuigen dienen te voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor voertuigen (WA-verzekering, overschrijvingsbewijs). De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing in de garages en op de buitenterreinen.

7.4 Gedurende de aanwezigheid in de garages en op de buitenterreinen dient de Bezoeker zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 7.3 en de aanwijzingen van de functionaris(sen).

De Bezoeker dient het voertuig te plaatsen op de aangegeven plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich verder zodanig te gedragen dat de overige Bezoekers en daaraan gerelateerd verkeer niet worden ver-/gehinderd en dat de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.

7.5 De Stichting is gerechtigd, indien dit naar het redelijk oordeel van de Stichting is gewenst, voertuigen te (doen) verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van de Stichting leidt.

7.6 Tot de verplichting van de Stichting behoort niet de bewaking van het voertuig. De stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van Bezoeker in relatie tot het gebruik van de parkeervoorzieningen van de Stichting, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de Stichting. Onder Bezoeker wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.

7.7 De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende installaties/ apparatuur, komt voor rekening van de Bezoeker.

7.8 De Stichting aanvaardt in beginsel geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de geboden parkeervoorzieningen of schade ten gevolge van overige diensten die door of namens de Stichting/Derden in de garages en/of op de buitenterreinen van de Beurs worden aangeboden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting.

ARTIKEL 8 – IN BEWARING GEGEVEN GOEDEREN; GARDEROBE

8.1 Goederen bevinden zich in de Beurs voor eigen rekening en risico. De Stichting en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade, uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de Stichting.

8.2 In geval van garderobe zijn op de op juiste wijze in bewaring gegeven garderobestukken de in dit artikel opgenomen voorwaarden van toepassing.

Naast jassen e.d. wordt onder garderobestukken tevens verstaan die voorwerpen waarvan het in de garderobe in bewaring geven gebruikelijk is, zoals handtassen, aktetassen e.a. Niet onder garderobestukken vallen de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen zoals i-pads, laptops en mobiele telefoons dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.

8.3 De voorwaarden in dit artikel gelden vanaf het moment van afgifte van het goed aan het garderobepersoneel. Schade veroorzaakt door verlies van het garderobebewijs wordt door de Stichting niet vergoed. Van vergoeding is verder uitgesloten (i) schade welke de bewaargever of de hem begeleidende personen opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaken, alsmede (ii) schade in relatie tot de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen zoals i-pads, laptops, mobiele telefoons, dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.

8.4 De aansprakelijkheid van de Stichting geldt slechts jegens de bewaargever door wie het garderobebewijs bij afgifte van de garderobestukken werd aangenomen en kan niet aan een derde worden overgedragen en tot een maximum van € 500,-.  Ingeval de garderobestukken niet worden afgehaald vóór het einde van de openstelling van de garderobe en in ieder geval vóór het tijdstip dat de bewaking van de garderobe een einde neemt, vervalt de aansprakelijkheid van de Stichting. De hier bedoelde tijdstippen worden duidelijk aangegeven bij de garderobe.

8.5 Eventuele klachten moeten direct bij teruggave van de garderobestukken bij het garderobepersoneel worden ingediend. Vorderingen tot schadevergoedingen moeten onder vermelding van het nummer op/van het garderobebewijs binnen 48 uur na teruggave van de in bewaring gegeven garderobestukken bij de Stichting worden ingediend. Men kan volstaan met een schriftelijke aangifte van de schade. Ingeval van schade door brand, diefstal of vermissing moet ook bij de politie aangifte worden gedaan.

Degene die schade lijdt moet bewijzen dat de voorwerpen waarvoor hij schadevergoeding vordert, zijn beschadigd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor de Stichting aansprakelijk is. Ook moet hij de juistheid van de hoogte van het door hem gevorderde bedrag bewijzen. Ontdekt een bewaargever door hem aan de Stichting in bewaring gegeven en vervolgens vermiste voorwerpen, dan moet hij dat onmiddellijk melden aan de Stichting en op verlangen van de Stichting de nodige stappen ondernemen, met name bij de politie, om de voorwerpen te identificeren en terug te krijgen, dan wel om zijn rechten hiertoe aan de Stichting over te dragen.

8.6 Schade wordt slechts vergoed bij teruggave van het garderobebewijs; de betaling volgt binnen acht dagen na de vaststelling van de hoogte van de schade door de Stichting.

Worden de na het ontstaan van de schade te vervullen verplichtingen door de bewaargever niet nagekomen, dan is de Stichting vrijgesteld van de verplichting tot betaling.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van de Bezoeker worden door de Stichting en eventuele derden verwerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kunt u vinden in onze Privacystatement.

ARTIKEL 10 – OVERIGE VOORWAARDEN / REGELINGEN

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de Stichting.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Stichting voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 12 – RESTBEPALINGEN

12.1 Indien en voor zover enige bepaling of een deel daarvan van de Algemene Bezoekersvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige (delen van de) overige bepalingen van de Algemene Bezoekersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Stichting zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 De Stichting behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de Stichting.