Privacystatement


De Stichting RAI Reinigingsdemodagen RDD (‘de Stichting’) verwerkt persoonsgegevens van de natuurlijke persoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met de Stichting of een andere organisator van een evenement sluit ter zake van het bijwonen van een door de Stichting dan wel door een derde op de beurs van de Stichting te organiseren evenement, hieronder begrepen de natuurlijke persoon die enig evenement op de beurs van de Stichting bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de Stichting of een derde heeft gesloten.

De Stichting doet dit met oog op haar maatschappelijke rol en haar stakeholders zo goed mogelijk van dienst te zijn en haar statutaire doelstellingen te bereiken. In dit privacystatement wordt uitgelegd waarom en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt, wat ermee gedaan wordt, op welke wijze inzage wordt gegeven, welke andere partijen daar toegang toe hebben, hoe lang deze worden bewaard en hoe de gegevens zijn beveiligd.

Conform de wettelijke regels heeft de Stichting geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wij helpen u graag verder met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons (bij voorkeur per e-mail) info@reinigingsdemodagen.nl. met vermelding “privacy” in het onderwerp of per telefoon 020 – 504 49 49.

Wie zijn wij?

De Stichting handelt in het belang van  leden van RAI Vereniging, afdeling Reinigingsvoertuigen, en van de branchevereniging voor containerleveranciers KLAIR.

Dit privacystatement ziet op alle verwerkingen door de Stichting, ook als we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam van (contact)personen, bedrijfsnaam, zakelijke telefoonnummers, geslacht, e-mailadres, correspondentie- en deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), functie en foto’s.

Doeleinden

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen, maar bijvoorbeeld ook met het oog op eventuele calamiteiten in de beurs van de Stichting.

Administratie en dienstverlening
Ten behoeve van het voeren van onze administratie worden persoonsgegevens naar de hierboven genoemde aard en inhoud opgenomen. Dit doen wij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om (contact)personen te kunnen bereiken en deze zo goed mogelijk van relevante informatie te kunnen voorzien. Voorts verwerken we persoonsgegevens voor marktonderzoek en deelnamedetails om evenementen zo goed mogelijk te plannen.

U kunt ons via verschillende media bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook, etc. Om dat mogelijk te maken verwerken wij hiertoe eveneens persoonsgegevens. De organisaties van deze media kunnen in dat geval toegang tot uw persoonsgegevens hebben, bijvoorbeeld doordat zij zogenaamde cookies plaatsen. Wij dragen geen verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens door deze organisaties en voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de privacystatements van deze organisaties.

Nieuwsbrieven en e-mailings
U kunt zich bij ons ons aanmelden voor een nieuwsbrief welke soms gepersonaliseerd is en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich in iedere e-mail afmelden via een afmeldlink. Houd er a.u.b. rekening mee dat het verwerken van een afmelding niet altijd per direct doorgevoerd wordt en dat u mogelijk nog een nieuwsbrief kunt ontvangen. De Stichting kan zien hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend, niet gezien wordt door wie en vanaf welke locatie onze nieuwsbrieven worden gelezen.

Werving (marketing)
De Stichting beweegt met de sector mee, en is daarom actief voor haar belanghebbenden door onder meer werving van sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Verbetering dienstverlening
Ook voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij persoonsgegevens bij. Wij meten bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven voldoende relevant zijn of eventueel aanpassing behoeven.

Overige gegevens
Het is mogelijk dat gedurende een beurs opnames, zoals foto’s en films/video’s en/of vastlegging van geluid, door de Stichting en/of door de Stichting ingeschakelde derden worden gemaakt. Deze opnames kunnen voor publicitaire doeleinden worden toegepast. Betreffende de verwerking van persoonsgegevens verleent u door uw akkoordverklaring met dit privacystatement hiervoor uw toestemming.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben personen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan a.u.b. weten. Uw rechten kunt u inroepen door contact op te nemen met de Stichting via e-mailadres info@reinigingsdemodagen.nl onder vermelding van “privacy” in het onderwerp of telefoonnummer of 020 – 504 49 49.                                     .

  • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Desgewenst met een toelichting hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Zo houden we het bestand actueel en correct.
  • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij de Stichting bezwaar indienen. Gaat het om gebruik voor commerciële doeleinden, dan beëindigen we die verwerking zo snel mogelijk.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan a.u.b. contact met ons op.
  • Toestemming intrekken: de Stichting biedt altijd de mogelijkheid om eerder gegeven toestemming bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings door middel van de afmeldlink in die e-mailings in te trekken. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neemt u dan a.u.b. eerst contact met ons op voor een reactie. U kunt ook een klacht indienen bij het Meldloket van de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De duur hangt af van het specifieke gebruik van gegevens. Zodra bewaren van gegevens niet meer noodzakelijk is worden deze verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht,  voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Stichting: het realiseren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers die persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken op een wijze die door de Stichting wordt bepaald. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en slaan gegevens van contactpersonen op in een CRM van Microsoft. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de betreffende verwerkersovereenkomsten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals aan de Belastingdienst. Buiten bovengenoemde verwerking en wettelijke verplichting verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden pas nadat we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van de Stichting is een aantal verwijzingen naar andere websites van derden organisaties te vinden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden organisaties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacystatement van de betreffende derden organisatie lezen.